Regler för dispenser 2023/2024

Gällande Bandydistrikt Stockholms ungdomsserier samt för regionala serier som distriktet administrerar

Överåriga spelare får ej användas i tävlingar för ungdom. Dock har förening efter verifierat behov, rätt att söka dispens för lagets överåriga spelare.

Dispens är ett hjälpmedel för att:

  • ge enskilda spelare möjlighet att spela bandy
  • Dispens kan även beviljas av sociala skäl

Dispens ska endast beviljas till de föreningar, som har ett verkligt behov. I första hand ska yngre spelare rekryteras till laget.

Dispenser behandlas och beslutas löpande av Tävlingskommittén (TK). Dispensansökan ska vara TK tillhanda senast 30 november 2023.

Godkända dispenser kan upphävas med omedelbar verkan av TK.

TK har möjlighet att fatta andra beslut gällande dispenser.

Tillägg till regler för dispenser per den 24 november 2023: U13-U15 är en utvecklingsserie för tre ålderskullar som kan spela tillsammans och därför ges inga dispenser i denna serie, varken generella eller sökta dispenser.

Varje enskild dispensansökan ska alltid göras skriftligen på anvisat onlineformulär på Bandydistrikt Stockholms hemsida.

Förening som söker dispens ska i dispensansökan redovisa berörda lags spelarunderlag samt vid behov föreningens samtliga ungdomslag (även vissa seniorlag).

Dispensansökan ska vara behandlad i föreningens och inskickad av en styrelsemedlem eller en av styrelsen utsedd sport- eller ungdomsansvarig.

Generella dispenser ges till

  • ett år äldre målvakt (U14 och yngre)
  • två år äldre flickor (U19-U16)
  • tre år äldre flickor (U14 och yngre i U-serier)

Generella dispenser är kostnadsfria och räknas ej in i sökt och beslutad kvot.

Dispensansökan behandlas först efter att alla ovan kriterier har uppfyllts. Dispenskostnad är 400 kr per spelare, man faktureras för det antal spelare som av TK beslutas att man får använda per match i respektive serie. (ex. ett lag har ansökt om sju (7) dispensspelare och TK beslutar att man får använda (3) tre av dessa spelare per match – då faktureras föreningen 1 200 kr i dispensavgift)

Max antal dispenser per match

TK beviljar inte någon förening att använda fler än 3 (tre) dispensspelare per match.

Beviljade dispenser offentliggörs löpande på distriktets hemsida. Se Beviljade dispenser.

Tävlingskommittén (TK) har vid missbruk rätt att återkalla tidigare beviljad dispens.